ค่าเทอม คณะแพทยศาสตร์

ค่าสมัครแรกเข้า เทอม 1 เทอม 2 เทอม summer ตลอดหลักสูตร
000,000.- 000,000.- 000,000.- 000,000.- 0,000,000.-

กองทุน