มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน 12150
02-563-5252
วิทยาเขตกาญจนบุรี
600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
035-651-000
www.western.ac.th