วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง
  • สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา รวมถึงการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  • เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการให้บริการทางวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย