วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  (1) ประพฤติตนและปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

  (2) ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการ

  วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม สมเหตุผลและปลอดภัย

  (3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประชาชน

  (4) สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน

  (5) สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (6) พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต