ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560 เพื่อให้การบริหารและ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา 34(9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560”

2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

3. ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2558” และภายใต้ข้อบังคับนี้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คําสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

4. ในข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย หมายถึงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สภามหาวิทยาลัยหมายถึงสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • อธิการบดี หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • รองอธิการบดี หมายถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ผู้ช่วยอธิการบดีหมายถึงผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • คณบดี หมายถึงผู้บริหารของคณะวิชา
  • ผู้อํานวยการ หมายถึงผู้บริหารของสํานักงาน
  • สํานัก และวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
5.ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ในกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการใดๆ ที่มิได้กําหนดไว้ใน ข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อกําหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณี พิเศษ เพื่อให้การบริหารและดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด