โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) เกณฑ์ มคอ.1 (หน่วยกิต) หลักสูตรใหม่ พ.ค.2561
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(1.2) กลุ่มวิชาภาษา
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 30
หมวดวิชาเฉพาะ
(2.1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐา
(2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านสุขภาพ
(2.3) กลุ่มวิชา (บังคับ)
(2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพ(เลือก)
ไม่น้อยกว่า 144 ไม่น้อยกว่า 144 218
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 180 ไม่น้อยกว่า 180 254
Image
Image