โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: แพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อย่อ: พ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Medicine
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ: M.D.
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) เกณฑ์ มคอ.1 (หน่วยกิต) หลักสูตรใหม่ พ.ค.2561
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(1.2) กลุ่มวิชาภาษา
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 30
หมวดวิชาเฉพาะ
(2.1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านสุขภาพ
(2.3) กลุ่มวิชา (บังคับ)
(2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพ(เลือก)
ไม่น้อยกว่า 144 ไม่น้อยกว่า 144 218
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 180 ไม่น้อยกว่า 180 254
Image
Image