คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Image

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D Health Planning and Finacing, University of London, U.K.
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อนุมัติบัตร
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ทางทะเล แพทยสภา
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว แพทยสภา

  • ป้องกันราชอาณาจักรไทย

ประสบการณ์ทำงาน


ประสบการณ์ด้านการสอน

 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา
 • สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (ในฐานะราชวิทยาลัย)
  • อนุกรรมการสอบและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแขนงสุขภาพจิตชุมชน
  • อนุกรรมการสอบและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเเขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
  • อนุกรรมการสอบและฝึกอบรมแพทย์ประจำแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
  • ประธานอนุกรรมการสอบและฝึกอบรมแพทย์ประจำแขนงสาธารณสุข
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
 • กระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
  • รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
  • ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข
  • ผู้ตรวจราชการ
  • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • อธิบดีกรมควบคุมโรค
  • อธิบดีกรมอนามัย
 • สภากรุงเทพมหานคร
  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานประกันสังคม
  • กรรมการ กองทุนเงินทดแทน 
  • กรรมการ กรมการแพทย์ 
 • ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน
 • ประธานมูลนิธินายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย
 • นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • รองประธานมูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา