ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด มีคุณภาพตามมาตรฐาน เปี่ยมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม

ผลิตแพทย์สู่ระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่ง วิชาชีพ มีวินัย ใฝ่รู้ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อุทิศตนเพื่อสังคม

 

ผลิตแพทย์ปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณค่า จิตอาสา พัฒนาตนเองและสังคมไทย

  1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ แพทยสภา ที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพี่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นระบบปฐมภูมิและการเชื่อมโยงกับทุติยภูมิและตติยภูมิ
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพี่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การ ประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม
  3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
Image
Image
Image